پایان نامه كارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با عنوان رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پایان نامه كارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با عنوان رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلیرا مشاهده می نمایید
پایان نامه كارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با عنوان رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی|42030975|ts|تنیدگی شغلی,عملكرد شغلی,كارگران صنعتی,دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با عنوان رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی,اهداف ارزیابی عملكرد شغلی,عوامل تنیدگی شغلی,سنجشهای تنیدگی زای حرفه ای,رابطه میان تنیدگی و عملكرد شغلی,انجام پایان نامه كارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی,خرید پایان نامه,پایان نامه

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تنیدگی شغلی و عملكرد شغلی بود نمونه پژوهش حاضر 60 نفر از كارگران كارخانه صنعتی منطقه چهار دانگه شهر تهران بود كه با روش نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه عوامل تنیدگی زای حرفه‎ای ( اسپكتور و جكس، 1998) پاسخ دادند


مشخصات فایل
تعداد صفحات30حجم0/438 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه كارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با عنوان رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی چكیده:هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تنیدگی شغلی و عملكرد شغلی بود. نمونه پژوهش حاضر 60 نفر از كارگران كارخانه صنعتی منطقه چهار دانگه شهر تهران بود كه با روش نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه عوامل تنیدگی زای حرفه‎ای ( اسپكتور و جكس، 1998) پاسخ دادند. پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملكرد شغلی نیز توسط سرپرستان آنان تكمیل شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی تحلیل شدند. نتایج نشان دادند كه بین تنیدگی شغلی و عملكرد شغلی رابطه منفی معنادار 001/0 p<، 077/0r=- وجود دارد. واژه های كلیدی:تنیدگی شغلیعملكرد شغلیكارگران صنعتی مقدمه تنیدگی شاید عمومی‎‎ترین مسئله زندگی روزمره انسان باشد که وجه مشخصه زندگی امروز شده است. سه الگوی مختلف تنیدگی وجود دارند که از لحاظ دید کلی با هم متفاوتند: الگوی اول تنیدگی را پاسخی می‎داند که فرد در برابر شرایط و پیشامدها از خود نشان می‎دهد. دومی آن را مجموعه درهم آمیخته‎ای از مشکلات می‎داند که فرد در محیط خود با آنها رو‎برو است و الگوی سوم، تنیدگی را کنش متقابل معرفی می‎کند که بین ویژگیهای فرد و عاملهای محیط پدید می‎آید. تنیدگی به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد ودر این حد به عنوان پاسخ سازش یافته2 تلقی می‎شود (دادستان، ١٣٨۶). می‎توان گفت که تنیدگی در پاره‎ای از مواقع خلاقیت را در فرد ایجاد می‎کند و امکان تجسم موقعیتها و سلطه بر آنها را فراهم می‎آورد. اما این حالت ممکن است جنبه‎ مرضی داشته باشد، در این صورت نمی‎توان پاسخ را سازش یافته تلقی کرد بلکه باید آن را به منزله منبع شکست، سازش نایافتگی، استیصال گسترده ای تلقی کرد که فرد را از بخش عمده‎ای از امکاناتش محروم می‎کند (دادستان، ١٣٨6). تنیدگی شغلی را می‎توان روی هم جمع شدن عاملهای تنیدگی زا و آن ‎گونه وضعیتهای مرتبط با شغل دانست که بیشتر ‎افراد نسبت به تنیدگی‎زا بودن آن اتفاق نظر دارند. برای نمونه یکی از وضعیتهای پر تنیدگی و مرتبط با شغل این است که از یکسو کارگر یا کارمند در معرض خواستها یا فشار‎های زیاد در محیط کار قرار بگیرد و از سوی دیگر، برای بر‎آوردن این خواستها وقت محدودی در ‎اختیار داشته باشد (راس و آلتمایر ، 1385/2003).ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان، باید به طور مداوم و در دوره‎های معینی از سال، انجام شود. ارزیابی عملکرد شغلی مرئوسان ممکن است با مشاهده اتفاقی، یادآوری نحوه کار آنان در گذشته، اظهار‎نظر‎افراد دیگر، یا بر اساس شواهد موجود، انجام گیرد. در مواردی نیز ممکن است ازفرمهای رسمی برای ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان سازمان، استفاده شود (ساعتچی،١٣٨٠). فهرست مطالبعنوانچكیده.فصل اول: معرفی پژوهش1. گستره مسئله. 1-1. مقدمه 1-2.بیان مسئله2. اهمیت موضوع پژوهش3. هدف پژوهش4. سوال پژوهش5. فرضیه پژوهش6. متغیرهای پژوهش.7. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 7-1. تنیدگی شغلی. 7-2. عملكرد شغلی فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش1. عملكرد شغلی 1-1. اهداف ارزیابی عملكرد شغلی 1-2. اندازه گیری عملكرد شغلی. 1-3. منابع درجه بندی عملكرد شغلی 1-4. متداولترین روشهای ارزیابی عملكرد شغلی 1-4-1. پسخوراند 360 درجه 1-5. مشكلات و اشتباهات ارزیابی عملكرد.2. تنیدگی شغلی. 2-1. عوامل تنیدگی شغلی 2-2. نشانه های تنیدگی. 2-2-1. نشانه های روانی تنیدگی. 2-2-2. نشانه های جسمانی تنیدگی. 2-3. نظریه های تنیدگی 2-3-1. الگوی سلیه 2-3-2. الگوی كنش متقابل (الگوی تبادلی). 2-3-3. الگوی شخص- محیط. 2-3-4. الگوی تنیدگی شغلی 2-4. تنیدگی كارگری 2-5. مشاغل تنیدگی زا. 2-6. رابطه میان تنیدگی و عملكرد شغلی فصل سوم: روش شناسی1. روش پژوهش.2. جامعه آماری، گروه نمونه و روش نمونه برداری. 2-1. جامعه آماری. 2-2. روش نمونه برداری و تعیین گروه نمونه3. ابزار ارزشیابی 3-1. سنجشهای تنیدگی زای حرفه ای 3-2. پرسشنامه عملكرد حرفه ای.4. طرح تحلیل داده هافصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها1. یافته های پژوهش فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری1. بحث و تفسیر نتایج پژوهش2. محدودیتها3. پیشنهادات فهرست مطالبالف. منابع فارسی.ب. منابع انگلیسی.
"

مطالب دیگر:
📎حشرات📎دلفین📎دیواره سلول گیاهی 📎روشهای تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی📎شکم‌پایان📎تصمیم گیری بهینه در تعالیم اسلامی و علم مدیریت📎رشته زیست شناسی سلولی مولکولی📎فرهنگ سازمانی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه📎رويكرد جديد به اندازه گيري ويسكوزيته ي خون📎بررسی مفهوم نظارت بر مبنای مدیریت اسلامی📎بررسی نقش مدیریت در جامعه اسلامی📎مدیریت بر مبنای مشارکت از دیدگاه نهج البلاغه📎بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در مراکز آموزش عالی📎بررسی جایگاه خود کنترلی در مدیریت اسلامی و مدیریت علمی📎زمین 📎عمليات صحرايي📎همئوستازي 📎زنبور 📎زنبورعسل📎پارانشیم 📎بافت اسکلرانشیم📎زیست شناسی 📎زيست شناسي 📎بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران📎معرفی علم ژنتیک