پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهرانرا مشاهده می نمایید
پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران|42030984|ts|بحران,مدیریت بحران,بحران و تصمیم گیری مدیران,رابطه تصمیم مناسب مدیران و كنترل بحران,دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران,انجام پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی,خرید پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی,پایان نامه

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد


مشخصات فایل
تعداد صفحات140حجم0/474 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنواننقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران*همراه با فایلهای خروجی نرم افزار SPSS چكیده:پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. سؤالات پژوهش عبارت بودند از:1- آیا شناسایی بحران می تواند، در تصمیم گیری مدیران نقش داشته باشد؟2- آیا بین تصمیم گیری صحیح مدیران و پیشگیری از وقوع بحران رابطه وجود دارد؟3- آیا بین اتخاذ تصمیم مناسب مدیران و كنترل بحران و تلاش برای رفع آن رابطه وجود دارد؟ از تعداد 146 نفر مدیر كه جامعه آماری پژوهش را تشكیل داده بوند، تعداد110 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند، سپس پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 38 سؤال، كه 5 سؤال ابتدای آن مربوط به اطلاعات عمومی مدیران و 33 سؤال بعدی كه سؤالات اصلی پرسشنامه را تشكیل می داد، از نوع پنج گزینه ای طیف لیكرت تهیه شد.بعد از تأیید روایی سؤالات توسط اساتید محترم راهنما و مشاور و پس از انجام پیش آزمون روی یك گروه 30 نفری از جامعه آماری كه بیانگر تأیید پایایی سؤالات با آلفای كرونباخ 7438/0 بود، انجام شد؛ سپس پرسشنامه ها در اختیار 110 مدیر قرار گرفت و پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها توسط آزمون خی دو در نرم افزار SPSS نتایج زیر حاصل شد: - شناسایی بحران می تواند، در تصمیم گیری مدیران نقش داشته باشد.- بین تصمیم گیری صحیح مدیران و پیشگیری از وقوع بحران رابطه وجود دارد. - بین اتخاذ تصمیم مناسب مدیران و كنترل بحران و تلاش برای رفع آن رابطه وجود دارد. کلمات کلیدی:بحرانمدیریت بحرانبحران و تصمیم گیری مدیرانرابطه تصمیم مناسب مدیران و كنترل بحران مقدمه:بشر، ضمن بهره‌گیری از مواهب زیبای طبیعت و تلذّذ از آن، گهگاه با حوادث ناخوشایند نیز روبرو می‌شود، كه نه تنها لذت زیبائی ها را از او سلب می‌كند، بلكه گاهی امید زندگی را نیز از او می‌گیرد و او را به قهقرا می‌برد. اگر نظری به اوضاع و احوال جهان امروز در سالهای اخیر بیفكنیم، شاهد حوادثی نظیر توفان بزرگ ریتا در ایالت تگزاس، توفان سهمگین دریای كاترینا در ساحل مكزیك كه شهر نیواورلئان را در ایالات لوئیزیانا به كلی زیر آب گرفت و هزاران انسان بی گناه را طعمه مرگ كرد و به دیگر شهرهای این ایالت و ایالات میسی‌سی‌پی، و آلاباما خسارات و تلفات قابل توجهی وارد كرد؛ زلزله اقیانوس سونامی در سال 2004 میلادی با آن همه تلفات جانی و خسارات مالی، توفان ژاپنی نابی، در شهر ساحلی ایسایاوا، توفان دریای تالی در چین و بالاخره واقعة دلخراش 11 سپتامبر 2001 در دو ساختمان تجاری در نیویورك خواهیم بود، كه می‌توان همه را بخشی از حوادث غیرمترقبه دانست كه آدمی آنها را به عنوان بحران زندگی نامگذاری كرده است. اگر با كمی تأمل به حوادث فوق‌الذكر نظر داشته باشیم خواهیم دید، كه برخی از این حوادث قابل پیش‌بینی و برخی نیز قابل پیشگیری هستند. وقتی بشر با اینگونه حوادث و رخدادها روبرو می‌شود و زندگی او را به نابودی می‌كشد، این باور در او شكل می‌گیرد، كه باید تسلیم یك سرنوشت مختوم باشد و آنرا الزاماً بپذیرد. درحالی كه، اگر نمی‌توان از اتفاقات و حوادث جلوگیری كرد، ولی می‌توان ضایعات آنرا كاهش داد و به حداقل رساند. چنانكه كشور ژاپن با وجود كثرت زلزله و شدت آن ركورد زلزله در جهان را شكسته، ولی توانسته با استفاده از علم و فناوری حداقل ضایعات مالی و جانی را داشته باشد. فهرست مطالب چكیده 1فصل اول: كلیات پژوهشمقدمه 3بیان مسئله 5اهمیت و ضرورت پژوهش 6هدف پژوهش 7انگیزه پژوهشگر 7سؤالات پژوهش 8تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 8 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشادبیات پژوهشمقدمه 12تاریخچه 13عقاید صاحب نظران مدیریت بحران 15چرخه مدیریت بحران 17شناسایی زمینه ها و ظرفیت های بالقوه بروز بحران 18روش شناسی مدیریت بحران 19برنامه مدیریت بحران 20فنون مدیریت بحران 20وظایف مدیران بحران 21مدیر بحران و هفت نكته كلیدی 22ویژگی های مشترك بحران 23فرایند كلی مبارزه با بحران 24گروه مدیریت بحران 28ماهیت تصمیم گیری در شرایط بحرانی 29راهبردهای پیشگیری از بحران 33مدیریت بحران دانش است یا هنر؟ 35تصمیم گیری 35مدل كلاسیك: استراتژی حد مطلوب 35مدل اداری: استراتژی رضایت بخش 36مدل افزایشی: استراتژی مقایسه های محدود و متوالی 38پیشینه پژوهشالف) مطالعات انجام شده در داخل كشور 39ب) مطالعات انجام شده در خارج كشور 42 فصل سوم: فرایند پژوهشروش پژوهش 44جامعه آماری 44حجم نمونه 45روش نمونه گیری 45ابزار پژوهش 45چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش 46شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 46 فصل چهارم: یافته های پژوهشمقدمه 48الف) توصیف داده ها 49ب) تحلیل داده ها 95 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهابحث و نتیجه گیری 101محدودیت ها و مشكلات پژوهش 102پیشنهادهای پژوهش 102خلاصه پژوهش 103 منابعالف) منابع فارسی 130ب) منابع انگلیسی 132ضمائمنمونه پرسشنامه 135جدول پایایی آزمون نمودارها و جداول
"

مطالب دیگر:
📝خاك مسلح 1📝خاکبرداری و عملیات خاکی📝خاک و ساختمان خاک📝خاک ساختار خاک و خصوصیات خاک ها📝حوادث و سوانح از نظر رخداد طبیعی📝حملات شبکه ای📝حمام ها معماری مشخصات و تصاویر آنها📝حل مشكل و تصميم‌گيري📝حل مساله📝حل مساله ي بنزين📝حکومت سربداران نخستین حکومت شیعی درایران📝حکومت جمهوری فدرال در چارچوب قانون اساسی با شعار ملی📝حکمت هنر اسلامی📝حقوق و دستمزد📝حقوق دستمزد سیستمهای اطلاعاتی📝حقوق اجتماعی زن📝حقایقی درباره سیگار و قلیان📝حفاظت بارهای حساس در مقابل افت ولتاژ ها📝حسابداري ميانه📝حسابداري صنعتي📝حسابداری نفت و گاز📝حسابداری دارایی های ثابت و نامشهود📝حسابداری تحقیق و توسعه📝حسابداری پیشرفته📝حجامت و فواید آن